Opšti uslovi poslovanja

OPŠTI  USLOVI  POSLOVANJA

Agencija Alfa sistem  je među prvima dobila licencu.

 

Agencija Alfa sistem nekretnine je upisana u Registar posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti pod brojem:  148

 

 

 

I OPŠTE ODREDBE

Opštim uslovima poslovanja Agencije za nekretnine „ Alfa Sistem “, u skladu sa članom 28. Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, uređuje se poslovni odnos između Posrednika u zakupu nepokretnosti i Nalogodavca ( fizičkog ili pravnog lica ). Zaključenjem Ugovora o posredovanju, Nalogodavac potvrđuje da prihvata, odnosno da je upoznat i saglasan sa odredbama Opštih uslova poslovanja Agencije za nekretnine „ Alfa Sistem “.

 

Posredovanje se vrši na osnovu Ugovora o posredovanju u zakupu nepokretnosti, koji zaključuju Nalogodavac i Posrednik.

 

Nalogodavac može imati zaključene Ugovore o posredovanju sa više posrednika istovremeno ( osim u slučaju ekskluzivnog posredovanja ).

Zakupac u svojstvu Nalogodavca je obavezan da posredničku naknadu isplati Posredniku koji mu je prvi omogućio razgledanje predmetne nepokretnosti, odnosno koji ga je prvi upoznao sa predmetnom nepokretnošću. U slučaju da je Nalogodavac ( zakupac ) razgledao predmetnu nepokretnost ( posredstvom drugog posrednika ili sam ) pre nego što mu je Posrednik Agencija za nekretnine „ Alfa Sistem “ istu pokazao, obavezan je da o tome upozna Posrednika, kako se ne bi ponovilo razgledanje, te kako bi se izbegli potencijalni sporovi između Nalogodavca i Posrednika i posrednika međusobno, a u slučaju da to ne učini, smatraće se da je nepokretnost prvi put razgledao posredstvom Posrednika Agencije za nekretnine „ Alfa Sistem “.


Zakupodavac u svojstvu Nalogodavca je obavezan da posredničku naknadu isplati Posredniku koji ga je prvi doveo u vezu sa potencijalnim zakupcem. U slučaju da Posrednik dovede u vezu sa Nalogodavcem ( zakupodavcem ) lice koje je već razgledalo predmetnu nepokretnost, Nalogodavac ( zakupodavac ) je obavezan da o tome upozna Posrednika, kako bi se izbegli potencijalni sporovi između Nalogodavca i Posrednika i posrednika međusobno, a u slučaju da to ne učini, smatraće se da je Nalogodavac sa potencijalnim zakupcem, prvi put doveden u vezu posredstvom Posrednika Agencije za nekretnine „ Alfa Sistem “.

Zakupac u svojstvu Nalogodavca je obavezan da neposredno pre razgledanja nepokretnosti potpiše Posredniku Potvrdu o prezentaciji nepokretnosti, u kojoj potvrđuje da mu je predmetna nepokretnost prvi put prezentovana posredstvom Posrednika.


U slučaju da zakupac odbije da potpiše Potvrdu iz prethodnog stava, Posrednik nije obavezan da mu predmetnu nepokretnost pokaže. U slučaju da je Posrednik prezentovao predmetnu nepokretnost zakupcu i pored odbijanja zakupca da potpište Potvrdu o prezentaciji nepokretnosti, pa zakupac ( ili sa njim povezana lica navedena u delu III, alineja šest, ovih Opštih uslova poslovanja ) zaključi Ugovor o zakupu predmetne nepokretnosti, činjenica da je zakupca u vezu sa zakupodavcem doveo Posrednik dokazivaće se drugim dokaznim sredstvima – svedocima, pisanom ili elektronskom dokumentacijom, sms porukama i sl.

 

II OPIS POSLOVA KOJE JE POSREDNIK DUŽAN DA OBAVI, PRAVA POSREDNIKA PRILIKOM POSREDOVANJA, EKSKLUZIVNO POSREDOVANJE I OBAVEZE NALOGODAVCA

Obaveze i prava Posrednika


• da zaključi Ugovor o posredovanju sa Nalogodavcem u pisanoj formi ili elektronskom obliku u skladu   sa zakonom kojim se uređuje elektronska trgovina
• da nastoji da nađe i dovede u vezu sa Nalogodavcem lice radi zaključenja pravnog posla
• da Nalogodavcu pruži objektivno mišljenje o  iznosu zakupnine nepokretnosti u skladu sa njenim karakteristikama, prilikama na tržištu, kao i drugim relevantnim okolnostima
• da izvrši uvid u isprave kojima se dokazuje pravo svojine ili drugo stvarno pravo na nepokretnosti čiji

zakup je predmet posredovanja i da Nalogodavcu naročito predoči moguće rizike u vezi sa upisom predmetne nepokretnosti u registre nepokretnosti, upisana prava odnosno terete na predmetnoj nepokretnosti i ograničenje u zakupu nepokretnosti u skladu sa posebnim propisima
• da obavi potrebne radnje u cilju predstavljanja ( prezentacije ) nepokretnosti na tržištu, da postavi oglas u vezi sa zakupom nepokretnosti na odgovarajući način i da izvrši sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za šta ima pravo na posebne, unapred iskazane troškove
• da omogući razgledanje nepokretnosti
• da čuva podatke o ličnosti Nalogodavca, a po pisanom nalogu Nalogodavca i da čuva kao poslovnu tajnu podatke o nepokretnosti, u vezi sa čijim zakupom posreduje ili u vezi sa tom nepokretnosti ili o poslu za koji posreduje
• da obavesti Nalogodavca o svim okolnostima značajnim za predmetni posao koje su mu poznate
• da posreduje u pregovorima i nastoji da dođe do zaključenja ugovora o zakupu
• da prisustvuje kod zaključenja pravnog posla
• da vodi evidenciju o posredovanju i o potposredovanju


Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu vezu s drugim licem ( fizičkim ili pravnim ) o pregovaranju za zaključenje pravnog posla, ako je Nalogodavcu omogućeno stupanje u vezu sa drugim licem sa kojim je pregovarao za zaključenje pravnog posla, a posebno ako je:
• neposredno odveo ili uputio Nalogodavca, ili treće lice na razgledanje predmetne nepokretnosti
• organizovao susret između Nalogodavca i trećeg lica ( ili njegovog predstavnika – punomoćnika, srodnika i sl. ) radi pregovaranja za zaključenje pravnog posla
• Nalogodavcu saopštio ime, broj telefona, telefaksa, ili e-adrese trećeg lica zainteresovanog za zaključenje pravnog posla, ili ako mu je saopštio tačnu lokaciju tražene nepokretnosti

 

Posrednik ima pravo da, uz saglasnost Nalogodavca ( zakupodavca ) fotografiše ili napravi video zapis nepokretnosti čiji zakup  je ugovoren Ugovorom o posredovanju. Sačinjene fotografije, odnosno video zapise Posrednik ne sme koristiti u druge svrhe, osim u svrhu prezentacije predmetne nepokretnosti potencijalnim zakupcima, odnosno oglašavanjem na sajtovima u vlasništvu Posrednika, portalima za nekretnine i putem oglasa na internetu.


Posrednik ima pravo da, u pisanoj odnosno elektronskoj formi, zaključi Ugovor o potposredovanju, kojim će, u celini ili delimično, preneti svoja prava i obaveze iz Ugovora o posredovanju na drugog posrednika, ako se Nalogodavac sa ovim izričito saglasio u Ugovoru o posredovanju. Posrednik je dužan da kopiju Ugovora o potposredovanju preda Nalogodavcu u roku od tri dana od dana zaključenja tog ugovora.


Posrednik ima pravo da za izvršene usluge ispostavi račun Nalogodavcu, u skladu sa zaključenim Ugovorom o posredovanju i ovim Opštim uslovima poslovanja.


Ekskluzivno posredovanje


Nalogodavac se može obavezati izričitim ugovaranjem klauzule o ekskluzivnom posredovanju, da u ugovorenom roku neće lično dati u zakup nepokretnost koja je predmet Ugovora o posredovanju, niti će angažovati drugog posrednika za posredovanje u vezi njenog zakupa.

Ako za vreme važenja klauzule o ekskluzivnom posredovanju Nalogodavac zaključi pravni posao u vezi sa predmetnom nepokretnosti, za koji je posredovao drugi posrednik, ili lično, bez posredovanja bilo kog posrednika, dužan je da Posredniku sa kojim je ugovorio ekskluzivno posredovanje na ime naknade štete plati iznos ugovorene posredničke naknade.


Posrednik je dužan da u Ugovoru o posredovanju posebno upozori Nalogodavca na značenje i pravne posledice klauzule o ekskluzivnom posredovanju.


Obaveze Nalogodavca


• da obavesti Posrednika o svim okolnostima koje su od značaja za obavljanje posredovanja
• da Posredniku da na uvid originale isprava koje dokazuju njegovo pravo na nepokretnost, koje je predmet zakupa, odnosno da upozori Posrednika na sve upisane i neupisane terete koji postoje na nepokretnosti
• da osigura Posredniku i licu zainteresovanom za zaključenje pravnog posla razgledanje nepokretnosti, na dogovoreni način i u dogovoreno vreme
• da obavestiti Posrednika o svim bitnim podacima o nepokretnosti, što posebno uključuje tačne podatke o ceni, lokaciji, strukturi i dr
• da isplati Posredniku ugovorenu posredničku naknadu, u slučaju realizacije ugovorenog posla, kao i slučajevima iz dela III ovih Opštih uslova poslovanja. Ukoliko je posebno ugovoreno, da nadoknadi Posredniku i druge dodatne troškove nastale tokom posredovanja
• da obavesti Posrednika pisanim putem ili u elektronskoj formi o svim promenama u vezi sa posredovanim poslom, a posebno o promenama u vezi sa pravima na nepokretnosti, rokovima i cenom, a sve u roku od tri dana od nastale promene
• da odmah obavesti Posrednika da je lice kome je preko Posrednika prezentovana nepokretnost ( ili sa njim povezano lice ) pokazalo interesovanje da bez Posrednika zaključi Ugovor o zakupu nepokretnosti ili obavi neki drugi pravni posao koji je posledica rada Posrednika

 

III OSTVARIVANJE PRAVA NA POSREDNIČKU NADOKNADU

 

Posrednik stiče pravo na posredničku naknadu u trenutku zaključenja Ugovora o zakupu nepokretnosti za koju je posredovao, osim ako Posrednik i Nalogodavac nisu ugovorili da se pravo na posredničku naknadu stiče u momentu kaparisanja nepokretnosti za koju je posrednik posredovao.

 

Posrednik ne može da zahteva delimično plaćanje posredničke provizije unapred, odnosno pre kaparisanja, zaključenja Predugovora, odnosno Ugovora, za koji je posredovao, u skladu sa prethodnim stavom.


Iznos posredničke naknade, odnosno način određivanja iznosa posredničke naknade, kao i vrsta i visina troškova za dodatne usluge Posrednika, utvrđeni su Cenovnikom posredničkih usluga koji je sastavni deo ovih Opštih uslova poslovanja.

 

Troškove pribavljanja potrebne dokumentacije kojom se dokazuje svojina na predmetnoj nepokretnosti ( izvod iz Katastra i sl ), a koja je potrebna za zakup predmetne nepokretnosti snosi Nalogodavac, ako nije drugačije ugovoreno u Ugovoru o posredovanju.


Posrednik može da ugovori pravo na naknadu dodatnih troškova nužnih za izvršenje naloga, bez obzira na uspeh posredovanja i zatraži da mu se unapred plate sredstva za određene izdatke, ako je to izričito navedeno u Ugovoru o posredovanju.


Posrednik ima pravo na posredničku naknadu ako bračni, odnosno vanbračni drug, potomak, roditelj, kao i druga lica povezana sa licem sa kojom je posrednik doveo u vezu Nalogodavca, zaključi posredovani pravni posao. Povezanim licima će se, pored navedenih srodnika, smatrati i, roditelji bračnog druga, njegova braća i sestre, kao i pravno lice koje je u vlasništvu ( suvlasništvu ) potencijalnog zakupca, ili njegovih srodnika navedenih u ovom stavu, kao i lica koja su sa njim prisustvovala prezentaciji nepokretnosti.


Ako nakon prestanka važenja Ugovora o posredovanju na osnovu otkaza Nalogodavca, a u roku ne dužem od mesec dana od dana prestanka važenja ugovora, Nalogodavac zaključi pravni posao koji je neposredna posledica Posrednikovog posredovanja pre prestanka važenja Ugovora o posredovanju, dužan je da posredniku plati ugovorenu posredničku nagradu u celini, osim ako Ugovorom o posredovanju nije drugačije ugovoreno.


Ako pod uslovom i u roku iz prethodnog stava, Nalogodavac zaključi pravni posao koji je u značajnoj meri rezultat posrednikovog posredovanja pre prestanka važenja Ugovora o posredovanju, dužan je da plati Posredniku srazmernu posredničku naknadu, osim ako Ugovorom o posredovanju nije drugačije ugovoreno. Posrednik, odnosno potposrednik nema pravo na naknadu za posredovanje ako sa Nalogodavcem, u svoje ime, kao ugovorna strana, zaključi Ugovor o zakupu nepokretnosti koji je predmet posredovanja, odnosno ako takav ugovor sa Nalogodavcem zaključi lice koje za Posrednika, odnosno za potposrednika obavlja poslove posredovanja. Posrednik nije obavezan da vrati isplaćenu posredničku naknadu ( u slučaju raskida Ugovora, Predugovora, odustajanja jedne od ugovornih strana i sl.), osim ako Ugovorom o posredovanju nije drugačije ugovoreno.

 

IV ODGOVORNOST ZA ŠTETU

 

Posrednik u obavljanju posredovanja, odnosno drugih radnji u vezi sa poslom koji je predmet posredovanja, mora postupati sa pažnjom dobrog privrednika.


Posrednik odgovara Nalogodavcu u skladu sa Zakonom, za štetu koja je nastala usled neispunjenja ugovornih obaveza preuzetih Ugovorom o posredovanju i navedenim u ovim Opštim uslovima poslovanja od strane Posrednika.


Posrednik ne snosi odgovornost za izvršenje obaveza bilo koje od ugovornih strana u zakupu, koje su međusobno preuzele u zaključenom Ugovoru ( Predugovoru ).


Posrednik ne odgovara za kvalitet nepokretnosti koja je predmet zakupa, niti za skrivene mane ( osim u slučaju da mu je zakupodavac u pisanoj formi saopštio da nepokretnost ima skrivenu manu, a on je tu informaciju prikrio od zakupca ).

 

V PRESTANAK VAŽENJA UGOVORA O POSREDOVANJU

 

Ugovorom o posredovanju se utvrđuje period na koji se Ugovor zaključuje. Ako nije drugačije ugovoreno, smatraće se da je Ugovor zaključen na godinu dana.


Ugovor o posredovanju prestaje da proizvodi pravna dejstva zaključenjem pravnog posla za koji je posredovano, protekom roka na koji je zaključen ( ako u Ugovoru o posredovanju nije drugačije ugovoreno ) ili otkazom Nalogodavca koji se daje u pisanoj ili elektronskoj formi.


Otkaz Ugovora o posredovanju ne mora biti obrazložen, može biti dat u svako doba ( osim kod ekskluzivnog posredovanja, gde se rok smatra bitnim elementom Ugovora ) i ima pravno dejstvo od momenta dostavljanja istog drugoj strani.

 

VI OPŠTE ODREDBE

 

Na odnose između Nalogodavca i Posrednika koji nisu regulisani Ugovorom o posredovanju, niti su uređeni ovim Opštim uslovima poslovanja, primenjivaće se neposredno odredbe Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, drugih propisa koji regulišu ovu oblast i Zakona o obligacionim odnosima.


Ovi Opšti uslovi poslovanja su sastavni deo Ugovora o posredovanju, istaknuti su na vidnom mestu u prostorijama Posrednika i objavljeni na sajtu Posrednika.

PRILOG

 

CENOVNIK POSREDNIČKIH NAKNADA

za izvršene usluge posredovanja u zakupu nepokretnosti

Iznos posredničke naknade zavisi od:

 

-          iznosa mesečne zakupnine i naplaćuje se zakupodavcu i zakupcu u procentu od 50% od postignutog iznosa mesečne zakupnine, osim u slučaju kada je iznos mesečne zakupnine do 200 eur, kad se zakupodavcu i zakupcu naplaćuje 100 eur

 

-          ugovorenog trajanja zakupa i naplaćuje se zakupodavcu i zakupcu u procentu od 50% od postignutog iznosa mesečne zakupnine, osim u slučaju kada je ugovoreno trajanje zakupa do 5 meseci, kad se zakupodavcu naplaćuje u procentu od 20% - 40% od postignutog iznosa mesečne zakupnine, a zakupcu u procentu od 50% od postignutog iznosa mesečne zakupnine

 

MESEČNA ZAKUPNINA

UGOVORENO TRAJANJE ZAKUPA

OD ZAKUPODAVCA

OD ZAKUPCA

do 200 eur

 

100 eur

100 eur

od 200 eur i više

 

50%

50%

 

do 5 meseci

20% - 40%

50%

 

od 6 meseci i duže i neodređeno

50%

50%

 

 

 

Ovi Opšti uslovi poslovanja stupaju na snagu 08.11.2013. godine.

 

 

ALFA SISTEM NEKRETNINE se u okviru svojih usluga  bavi izdavanjem i zakupom nekretnina u celom Beogradu na svim njegovim opštinama. Naša ponuda obuhvata:

 

 • Izdavanje stanova, kuca,poslovnih prostora i magacina u Beogradu
 • Izdavanje stanova,  kuca, poslovnih prostora i magacina na Novom Beogradu
 • Izdavanje stanova,kuća, poslovnih prostora i magacina na Dedinju i Senjaku
 • Izdavanje stanova, kuća, poslovnih prostora i magacina  u Centru i Dorćolu
 • Izdavanje stanova, kuca,poslovnih prostora i magacina na Vračaru i Crvenom krstu
 • Izdavanje stanova, kuca, poslovnih prostora imagacina na Djermu i Lionu
 • Izdavanje stanova,kuca poslovnih prostora i magacina na Zvezdari i Vozdovcu
 • Izdavanje stanova,kuca,poslovnih prostora i magacina  na Banovom brdu i celoj Čukaričkoj opštini
 • Izdavanje stanova,kuća, poslovnih prostora i magacina u Zemunu
 • Kratkoročno izdavanje ,minimum na jedan mesec apartmana u BeograduSaveti za Zakupce i Zakupodavce

 

ZA VLASNIKE NEKRETNINA - zakupodavce

 • Nudimo Vam kompletan marketing i oglašavanje
 • Odabir zakupaca prema Vašim željama
 • Pokazivanje nekretnine zainteresovanim zakupcima
 • Pravnu sigurnost (sastavljanje ugovora o zakupu)

Stan se izdaje brze ako oglas ima  sliku -FOTOGRAFIJU

Izdavanje stanova se zbog hroničnog nedostatka vremena kod zaposlenih ljudi polako okrenulo savremenim medijima. Internet je postao glavni kanal za oglašavanje nekretnina, koji je ubrzao promet i povećao ponudu stanova za izdavanje na tržištu. Evo nekoliko saveta kako prikazati stan za izdavanje u najboljem svetlu.


- Osluškujte tržište i ne preterujte s cenom. Trebalo bi da pogledate kako se kreću cene stanova slične kvadrature,strukture i opremljenosti u vašem kraju. Ako tražite više nego ostali, može da se desi da se stan duže zadrži u ponudi a Vi pri tom izgubite par kirija i budete na gubitku.

Oglasi sa slikom ima čak 90 odsto više pregleda i kontakta nego oni bez slike.

Poslušajte savet agencije u vezi sa cenom i opremanjem stana.Njima je u interesu da što pre i po što većoj ceni izdaju Vaš stan.

- Ne gledajte budućeg zakupca kao prethodnog jer ljudi su jednostavno različiti.Ako ste sa prethodnim imali problema ne znači da ćete i sa svakim sledećim to imati.Budite oprezni u svakom slučaju ali ne i nerealni.

- Ne dolazite ne najavljeni u stan,ne držite svoje lične stvari u stanu koji izdajete.Ako u tom stanu imate vredne stvari,predlažemo Vam da ih iznesete.Ako živite u tom istom stanu i rešili ste da ga izdajete,onda za pokazivanje sredite    stan,očistite,provetrite,spremite ga .Pokušajte da mu predstavite svoj stan u što lepšem izdanju.

- Poželjno je da od zakupca uzmete i depozit pored zakupnine koji je obično u visini jedne mesečne zakupnine stana.Depozit služi za obezbeđenje zakupodavcu u slučaju da zakupac na kraju stanovanja nije izmirio obaveze plaćanja računa (struje,telefona…)ili da je oštetio stan,s čim zakupodavac može sve to pokriti.Depozit se vraća zakupcu pred kraj ili nakon isteka ako je on sve obaveze izmirio i ako je stan ostavio u stanju kakvog je i primio.

- Iznos depozita je novac zakupca,zakupodavci ga tako trebaju i tretirati.

- Dogovorite se već na početku sa zakupcem da li on pristaje da se pokazuje stan drugim potencijalnim zakupcima,u zadnjem mesecu njegovog stanovanja.

- Utvrdite sa zakupcem koji su to delovi prostora koje on može da menja,vrši izmene,premešta stvari ili da za sve takve slične radnje mora Vas prvo konsultovati.

- Vaše je pravo da jednom mesečno pregledate plaćene račune.

- Obilazite stan redovno uz prethodnu najavu zakupcu da ne bi došlo do kasnijih iznaneđenja.Gledajte da to bude jednom mesečno da se zakupac ne bi ometao u korišćenju stana.

Cena naše usluge je 50% od prve mesečne zakupnine - jednokratno

ZA ZAKUPCE:

 • Javite nam se sa zahtevom kakvu nekretninu želite da iznajmite (Vaš budžet, lokacija, kuća, stan, poslovni prostor, vremenski period zakupa, namešteno ili nenamešteno, broj soba, kupatila, terasa, parking i sl)
 • Štedimo Vaše vreme tragajući za odgovarajućom nekretninom
 • Obezbeđujemo pravnu sigurnost
 • Pokazujemo samo nekretnine koje odgovaraju vašim kriterijumima
 • Imamo sigurno više od nekoliko nekretnina koje odmah možete pogledati

 

-Detaljno utvrdite koje su još Vaše obaveze pri plaćanju pored zakupnine.Uglavnom su to računi za telefon,infostan,električnu energiju,kablovsku televiziju,internet ali proverite i druge obaveze-održavanje zgrade,lifta,garaže i slično

-Utvrdite otkazni rok tj.koliko dana unapred morate najaviti otkaz zakupodavcu,obično je naznačeno u ugovoru i iznosi jedan mesec tj.30 dana.

- Dogovor je obično da zakupodavac ima pravo 1 mesečno da obiđe prostor u kome ste vi,da proveri  celokupno stanje stana,da istovremeno preuzme ili proveri plaćene račune,zakupninu…Zakupodavac bi trebao da se najavi 1 dan ranije.Sve ovo može biti idrugačije dogovoreno,sve zavisi od vas kao dve strane ali preporučujemo da budete u stanu kada zakupodavac dolazi.

-Napravite razliku između tekućeg i investicionog održavanja stana.Tekuće je redovno,svakodnevno održavanje stana u čistom stanju i odgovorni ste samo Vi.Investiciono održavanje stana obuhvata sve instalacije,vodovod,struju,rekonstrukcije,proširenja,oštećenje stana usled elementarnih nepogoda itd i po pravilo trebalo bi zakupodavac da snosi troskove.Sve ovo može se i drugačije formulisati u ugovoru,po vasem dogovoru

Cena naše usluge je 50% od prve mesečne zakupnine - jednokratno

U sigurnim ste rukama – agencija  ALFA SISTEM NEKRETNINE Vam na  najbrži i najkvalitetniji način pomaze da zakupite ili izdate nekretninu u Beogradu.